Felső-Mátrai Általános Iskola
Erdei iskola
Megjelent: 2008. április 25.

Škola v prírode na Slovensku – Alkár

 

Už siedmy krát sem organizovali Školu v prírode na Slovensko. Týždeò sme trávili v dedine Jasenie pod Nízkymi Tatrami, od 16-eho do 22-eho septembra.

Cielom sme mali spoznaŁ, to miesto, tú krajinu odkial pochádzajú naši predkovia. PoznaŁ dejepis a zemepis Slovenska, maïarské vzŁahy a hovoriacu slovenèinu. Pre deti nájsŁ nových kamarátov.

Cez týždeò sme pochodili najkrajšie okolia Stredo-Slovenska, naèo sme mali èasu. Cestou sme sa zastavili vo Fi¾akove a pozreli sme hrad. Poèuli sme od sprievodkyni turistov, kedy a ako sa postavil zámok, kto boli majitelia.

Prvý deò sme mali vychádzku do Vysokých Tatier. Cestou sme sa zastavili na Èertovice, odkial bol vel¡mi pekný výhlad. Prechádzali sme sa na brehu Štrbského plesa, a vyšli sme na lanovke k Skalnatému plesu. Žial na štít boli také drahé lístky, že sme si ich nemohli dovoliŁ. Tak sme mali iba pôžitok v monumentálnom vrchu. Tiež sme nemali štastie sa dostaŁ k vodopádom, lebo hrebienok nepremával. Vždy keï ideme do Tatier, cestou sa zastavíme v Hybe, aby sme sa pozreli na kostol, kde je pochovaní Bálint Balassi a jeho rodina. Ešte iba raz sa nám podarilo aj znútra vidieŁ toto miesto.

Na druhý deò sme mali cielom Nízké Tatry. S autobusom sme išli k hotelu Srdieèko, a odtial s lanovkou ku Kosodrevini. Ve¾mi zvláštné to bolo, lebo cestou dole sme išli v chmle, a tak sme sa cítili akoby sme boli cestovali v smotane.

A prišiel oèakávaní deò, keï sa naše deti mohli stretnúŁ so slovenskými žiakmi. Navštívili sme našu družobnú školu v susednej dedine Predajna. Predpoludní deti si mohli sadnúŁ aj na Slovensku do školských lavic. Každá trieda do svojej. Tak boli na hodine slovenèiny, zemepisu, fyziky, telesnej výchovy a vlastivedy. Popoludni sme mali športové preteky a futbalový zápas. Cestou domov žiaci s radosŁou rozprávali, èo sa stalo cez deò. Odvtedy každý veèer mali stretnutie s kamarátami.

Na nasledujúci deò sme urobili výlet do banských miest: Banská Bystrica, Banská Štiavnica a Kremnica. Prekrásne mestá sa otvorili pred nami. Ved¾a toho žiaci mohli poznaŁ dejepis tohto prostredí.

Ostatný deò sme navštívili dom Hviezdoslava v Dolnom Kubíni a Oravský hrad.

Ešte prvý deò sme rozdelili žiakov na 3 skupiny a deti každý deò dostali inú a inú úlohu, aby èím viac si zapamätali z toho, èo videli a poèuli. Napríklad prvý deò museli pochodiŁ dedinu a nakresliŁ mapu. Pomoc si mohli pýtaŁ od tu žijúcich (nikto nevie po maïarský). Jeden deò museli zbieraŁ prospekty, pohladnice a urobiŁ tablo o Vysokých Tatrách. Inokedy mali napísaŁ všetké informácie èo cestou poèuli, alebo napísaŁ sloh o zážitkach. Jeden veèer sme im organizovali žartové hraèky.

Ostatný deò mali napísaŁ závereènú úlohu. Úlohy boli nasledujúce: Zemepisné mená; TOTÓ; Odpovedy na otázky (pisomne); Spoznanie fotiek kde sme chodili. Môžeme povedaŁ se sa to dobre podarilo. Najviac žiakov dosiahli výše 70% né výsledky. Boli to vynikajúce zážitky, k èomu nás dopomohli miestná menšinová samospráva, Celoštátna slovenská samospráva, miestná samospráva, naša školská nadácia a štátna normatíva. Ïakujeme im.


<<<<<<< article_fulltext.tmpl

=======
>>>>>>> 1.6
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

  • Igen
  • Nem
  • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.