Felső-Mátrai Általános Iskola
ALAPÍTÓ OKIRAT
Megjelent: 2009. január 20.

ALAPÍTÓ   OKIRAT

1./ Az Intézmény megnevezése: Felsõ-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda 

      Székhelye, címe: 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 14. (iskola és napközi)

      Telephelyei: 3235 Mátraszentimre, Eötvös u. 5-7. (óvoda)

       Törzsszám: 647283*

   Szakágazati besorolás: 852010*

      OM azonosítója: 031546

2./   a.)Az intézmény alaptevékenysége:

           801214 általános iskolai oktatás

           801225 sajátos nevelésû igényû gyermek ( fogyatékos tanuló ) nappali rendszerû általános

                       mûveltséget megalapozó iskolai oktatása

           805113 általános iskola napközi otthon

           751768 intézményi vagyon mûködtetése

           801115 óvodai nevelés iskolai elõkészítés

           923127 iskolai könyvtár, amely nyilvános könyvtári feladatokat is ellát

      b.)Az intézmény típusa, tevékenységi köre:

           Nemzetiségi nyelvet oktató általános iskola és napköziotthonos óvoda.

           Alapfokú oktatási intézmény.

           Általános iskola 1-8. évfolyam 4 tanulócsoporttal.

           Napköziotthonos óvoda 3-6 éves korig 1 csoport.

           Iskolai napközi otthon 1-8 évfolyam 1 csoport.

           Esetenként fölvállalja a község területén élõ enyhén értelmi fogyatékos tanulók egyéni fejlesztését is.

          Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása.

      c.)  Az intézménybe felvehetõ maximális gyermek- és tanulólétszám:

            Óvoda: 25  fõ

            Iskola: 50   fõ

3./  a.)Az intézmény alapítója:

      Mátraszentimre község Önkormányzatának Képviselõ-testülete.

  b.)Fenntartója:

      Mátraszentimre Önkormányzatának Képviselõ-testülete.

4./ Az intézmény mûködési területe:

     Mátraszentimre község közigazgatási területe

5./  a.) Az intézmény jogállása, gazdálkodási formája:

      Jogállása: Az intézmény részben önálló, maradványérdekeltségû költségvetési szerv, amely azt jelenti, hogy az intézmény egyes - felügyeleti szerv által megállapított -  elõirányzatai felett az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, meghatározott elõirányzatai felett pedig saját maga rendelkezik. Ez a besorolás a költségvetési szerv jogi személyiségét és szakmai önállóságát nem érinti

            Alaptevékenységét a Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete által jóváhagyott költségvetésbõl látja el.

            Az intézmény jogi személy.

            Az intézmény pénzellátásáról - készpénzállomány biztosításáról - a községi önkormányzat Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatala gondoskodik, amelynek az intézmény rendszeresen elszámol.

           Mûködését az iskolában 6 tanteremmel, a hozzá tartozó 2 irodával, kiszolgáló helyiségekkel, azok berendezéseivel, szemléltetõ és oktatási eszközeivel biztosítja a Rákóczi u. 14. sz alatt.

           Mûködését a Napköziotthonos Óvodában 2 foglalkoztató teremmel, hozzá tartozó irodával, és külön jogszabályban elõírt helyiségekkel, azok berendezéseivel, szemléltetõ és oktatási eszközeivel biztosítja az Eötvös u. 5-7. sz. alatt.

           A könyvtári szolgáltatás céljára alkalmas helyiség, annak berendezései, eszközei Rákóczi u. 14. sz. alatt található.

- 2 -

5. b.)Az intézményi vagyon felett a rendelkezési jog az Önkormányzat Képviselõ-testületét illeti meg.

    c.)Az intézmény bélyegzõjének felirata, lenyomata:

        Hosszú bélyegzõ:

        Kerek bélyegzõk:

    d.)Az intézményi bélyegzõ használatára jogosultak:

        Mindenkori iskolaigazgató

        Mindenkori vezetõ óvónõ.

        Mindenkori élelmezésvezetõ.

6./ Az intézmény kiadmányozási joga az intézmény igazgatóját illeti meg.

7./ Az intézmény alapvetõ célja:

     Az 1991. évi XX. tv. 96.§. (1)-(2) bekezdéseiben és a 107.§ -ban elõírt feladatok, az 1993. évi LXXIX. törvényben elõírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok alapján.

     A kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. tv. 55.§-ában foglalt feladatok ellátása.

8./ Az intézmény vállalkozási tevékenysége:

     Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, azonban alaptevékenységén kívül alkalmanként ellenérték fejében szolgáltató tevékenységet végezhet (pl. tantermek bérbeadása, rendezvényeken belépõ díjak szedése)

9./ Az intézmény felügyeleti szerve:

     Mátraszentimre Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete.

10./ Az intézményt az igazgató irányítja, akit a Képviselõ-testület pályázat útján határozott idõre nevez ki.

Mátraszentimre, 2001. november 29.

Záradék

Ezen alapító okiratot Mátraszentimre Önkormányzat Képviselõ-testülete a 71/2001.(VIII.22.) Kt. és a 163/2001. (XI.29.) Kt., 106/2003.(IX.11.) Kt , 76/2004.(VIII.24.)Kt. 26/2006. (IV. 5.) sz. Kt.  

3/2008. (II.13) sz. *Kt. határozataival jóváhagyta.

Stuller András

Polgármester

dr. Kömlei Károly

mb.jegyzõ

A legutoljára módosított rendelkezések *-al és dõlt betûvel jelölve


<<<<<<< article_fulltext.tmpl

=======
>>>>>>> 1.6
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

  • Igen
  • Nem
  • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.