Felső-Mátrai Általános Iskola
Gyakornoki szabályzat
Megjelent: 2009. január 20.

Gyakornoki szabályzat   

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. § (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet  4/B. § (1) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott feladatok szakszerûbb és hatékonyabb végrehajtását szolgálja, a gyakornoki követelmények teljesítésével és teljesítmény mérésével, értékelésével összefüggõ eljárásrendet rögzíti.

   1. Fogalmak meghatározása

Gyakornok: az a közalkalmazott, aki nem rendelkezik három évet meghaladó szakmai gyakorlattal, és az alaptevékenységhez tartozó munkakörbe, határozatlan idõre történik a kinevezése.

Az intézmény alaptevékenységével összefüggõ munkakör: a gyakornoki idõ kikötése szempontjából alaptevékenységnek minõsül minden olyan tevékenység, amelynek ellátására a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet mellékletében meghatározottak szerint pedagógus munkakörben, pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátására létesített ügyintézõ-szakértõ, pedagógiai szakértõ, pedagógiai elõadó, ügyintézõ munkakörben foglalkoztatják a közalkalmazottat.

Gyakornoki program: egy olyan folyamat, amelynek során a „pályakezdõ” megismeri a munkahely belsõ értékeit, szervezeti kultúráját, meghatározott módszertan alapján támogatást kap, hogy megtalálja helyét a munkaszervezetben, mintát kap a feladatok hatékony elvégzéséhez.

Szakmai segítõ: az intézményvezetõ által kijelölt pedagógus, aki rendelkezik legalább 5éves szakmai gyakorlattal, az intézmény kinevezett alkalmazottja, szakterületének elismert képviselõje.

Közvetlen felettes: Az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatában, valamint a pedagógus munkaköri leírásában közvetlen felettesként megjelölt személy.

2.  A szabályzat területi, személyi hatálya

Jelen szabályzat a Felsõ-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda (3235 Mátraszentimre Rákóczi út 16.) E-H fizetési osztályba sorolt, az intézmény alaptevékenységének ellátásával összefüggõ munkakörbe, határozatlan idõre kinevezett közalkalmazottaira terjed ki, amennyiben nem rendelkeznek a munkakörhöz szükséges három évet meghaladó idõtartalmú szakmai gyakorlattal, valamint kiterjed az intézményvezetõ által szakmai segítõi feladatok ellátásával megbízott közalkalmazottaira.

3.  A szabályzat idõbeli hatálya

Jelen szabályzat 2008. január elsejétõl visszavonásig hatályos.

4.  A szabályzat módosítása

A szabályzatot módosítani kell, amennyiben a benne foglaltakat érintõ jogszabályváltozás következik be, valamint amennyiben a nevelõtestület legalább fele írásban kéri.

5.  A szabályzat célja

A szabályzat célja a gyakornokok felkészítésének, beilleszkedésük segítésének megalapozása, a foglalkoztatási feltételek rögzítése, annak érdekében, hogy segítse a gyakornokok tudásának, képességeinek, készségeinek fejlesztését, alakítsa, fejlessze az elkötelezettségüket a pedagógushivatás iránt, segítse az oktatás ágazati céljaival, az intézményi célokkal való azonosulást.

6.  A gyakornok felkészítésének szakaszai

 

A gyakornoki idõt a Kinevezésben kell kikötni. A gyakornoki idõ három év.

A gyakornok felkészítésének szakaszolása:

  

Idõszak

Szakasz megnevezése

Elvárás

 

0-1 év

„kezdõ”

Ø      Csak minimális készséget lehet elvárni a tanítás terén

Ø      Szabályok követése

 

1-2 év

„haladó”

Ø      Szabályok követése

Ø      Kontextusok felismerése, rendszerezése

Ø      Gyakorlati tudás megalapozása

2-3 év

„befejezõ szakasz”

Ø      Tudatosság

Ø      Tervszerûség

Ø      Prioritások felállítása

Ø      Gyakorlati tudás

 

 

6.1  Általános követelmények a „kezdõ szakaszban”

A gyakornok ismerje meg:

 

 • A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt, különösen

a)      általános rendelkezések (a törvény szabályozási köre, alapelvek, a tankötelezettség, a nevelõ és oktató munka pedagógiai szakaszai),

b)      a gyermek, a tanuló és a szülõ jogai és kötelességei,

c)      a pedagógus jogai és kötelességei,

d)      a közoktatás intézményei, ezen belül azt az intézménytípus, amelyben dolgozik,

e)      a mûködés általános szabályai,

f)        a mûködés rendje,

g)      a szakmai munkaközösség,

h)      a tanulók közösségei, a diákönkormányzat.

 • A nevelési oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet, különösen

a)      a mûködés rendje,

b)      a nevelõtestület,

c)      a szakmai munkaközösség,

d)      a diákönkormányzat,

e)      2. számú melléklet,

f)        4. számú melléklet.

 

 • Az  intézmény  nevelési, pedagógiai programját, ezen belül különösen

a)      Az intézmény küldetését, jövõképét

b)      az iskolában folyó nevelõ-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait,

c)      a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,

d)      a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat,

e)      a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggõ pedagógiai tevékenységet,

f)        a tehetség-, képesség  kibontakoztatását segítõ tevékenységet,

g)      az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelezõ és választható tanórai foglalkozásokat, valamint azok óraszámait, az elõírt tananyagot és követelményeit,

h)      az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét,

i)        az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,

j)        az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit,

k)      a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minõsítésének követelményeit, formáját,

l)        moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minõsítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe.

 • Az intézmény minõségirányítási programját, különösen:

a)      az intézmény mûködésének folyamatát,

b)      ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenõrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását,

c)      az intézményben, pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és értékelés rendjét,

d)      a teljes körû intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minõségirányítási rendszerrel való kapcsolatát.

 

·        Az intézmény szervezeti és mûködési rendjét az SZMSZ alapján, különösen

a)      a gyermekek, a tanulók fogadásának (nyitva tartás) és a vezetõknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét,

b)      a pedagógiai munka belsõ ellenõrzés rendjét,

c)      a nevelõtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket,

d)      a külsõ kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást,

e)      az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat,)

f)        az intézményi védõ, óvó elõírásokat,

g)      a rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendõket,

h)      a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáit,

i)        a diák-önkormányzati szerv, a diákképviselõk, valamint az iskolai vezetõk közötti kapcsolattartás formáját és rendjét, a diákönkormányzat mûködéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása),

 

·        Az intézmény házirendjét, különösen

a)      tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve kell végrehajtani,

b)      tanulói munkarendet,

c)      a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét,

d)      az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendjét,

e)      az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást

f)        a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezéseket,

g)      a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit,

h)      a tanulók jutalmazásának elveit és formáit,

i)        a fegyelmezõ intézkedések formáit és alkalmazásának elveit,

j)        a tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdéseket.

·        Az intézményi képviseleti szervek mûködését, dokumentumát, tisztségviselõit

·        Az intézmény éves munkatervét.

·        A tanügy-igazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját.

·        A munkavédelemre, balesetvédelemre, tûzvédelemre vonatkozó általános szabályokat.

·        Az intézmény gyakornoki szabályzatát.

6.2 Általános követelmények a „haladó szakaszban”

A gyakornok ismerje meg:

 

 • A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt, különösen

a)      az ágazati irányítás, az oktatásért felelõs miniszter és a Kormány szabályozási feladatai,

b)      a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal,

c)      a közoktatás országos mérési feladatai,

d)      a fenntartói irányítás, a fenntartói minõségirányítási program, az intézménnyel szemben támasztott elvárások,

e)      a közoktatási intézmény ellenõrzése.

 

 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt, és a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet kapcsolódó szakaszait, különösen

a)      a közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése,

b)      fegyelmi felelõsség,

c)      munkaidõ, pihenõidõ,

d)      a közalkalmazottak elõmeneteli és illetményrendszere.

 

 • Az intézmény nevelési, pedagógiai programját, ezen belül különösen

a)      a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat,

b)      a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítõ programot,

c)      a szociális hátrányok enyhítését segítõ tevékenységet,

d)      a szülõ, tanuló, iskolai pedagógus együttmûködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetõségeit,

e)      az intézményi belsõ vizsgák rendjét.

 
 • Az intézmény panaszkezelési eljárását.

6.3  A szakmai munkakörhöz kapcsolódó speciális     követelmények „ a kezdõ szakaszban”

A gyakornok ismerje meg:

 

 • Az  intézmény nevelési, pedagógiai programját, ezen belül :

a)      a nemzeti kisebbség, népismereti tananyagát,

b)      nemzeti kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban részt vevõ tanulók részére a magyar nyelv és kultúra elsajátítását biztosító tananyagot,

c)      a nemzeti kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településen élõ nemzeti, kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot,

d)      oktatásszervezés gyakorlati feladatait,e)      az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítésének problémáit, 

6.4 A szakmai munkakörhöz kapcsolódó speciális követelmények

a „haladó szakaszban”

·        A gyakornok mélyítse el ismereteit:

a)      A tanított korosztály életkori sajátságai, pszichológiai fejlõdése területén.

b)      Tanulói kompetenciák fejlesztése területen (szakmai, módszertani fejlõdés).

c)      A fejlesztésre orientált tanulási folyamat irányítása területén (tanulásszervezés).

d)      Tehetséggondozás területén.

e)      Hátránykompenzálás területén.

f)        Az adott mûveltségterület (tantárgy) módszertanában.

g)      Az oktatáshoz kapcsolódó eszközök használata területén.

 

·        A gyakornok fejlessze képességeit:

a)      Szociális tanulás,

b)      Az önálló tanulás képességének fejlesztése (élethosszig tartó tanulás),

c)      Kommunikáció a tanulókkal, szülõkkel, munkatársakkal,

d)      Konfliktuskezelési technikák megszerzése, fejlesztése,

e)      Idõgazdálkodás, tervezés, tudatosság terén

7.  A gyakornoki munkavégzés speciális szabályai

A gyakornok heti teljes munkaideje 40 óra, kötelezõ órája a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete által meghatározott.

A gyakornok a kötelezõ órák teljesítésén túli feladatok közül csak a nevelõtestület munkájában való részvételre, továbbá a munkaköréhez kapcsolódó elõkészítõ és befejezõ munkákra kötelezhetõ. Kötelezõ órán túli többlettanítás csak abban az esetben rendelhetõ el a gyakornok számára, ha a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált.

A gyakornok osztályfõnöki megbízást csak írásbeli hozzájárulásával kaphat.

A kötelezõ óra és a heti teljes munkaidõ közti idõben a gyakornok órát látogat, konzultál a szakmai segítõvel, szükség szerint az intézményvezetõvel, egyéb munkatársakkal.

Óralátogatás: legalább heti egy óra. (amennyiben lehetséges az azonos tantárgyat tanító pedagógus óráján, az általa tanított osztályokban más órán, a szakmai segítõ, az intézményvezetõ óráján, tanórán kívüli foglakozáson).

Az óralátogatást rövid megbeszélésnek kell követnie. (az órát tartó pedagógussal)

Konzultáció: legalább heti egy óra. (szakmai segítõvel, egyéb pedagógussal, vezetõvel, szakmai munkaközösség-vezetõvel)

Az óralátogatást a gyakornok a haladási, mulasztási naplóban aláírásával jelöli, a konzultációról az idõpont, idõtartam rögzítésével, a résztvevõk aláírásával nyilvántartás készül.

Az óralátogatásokat a gyakornok az intézményvezetõvel, szakmai segítõvel, az órát tartó pedagógussal egyeztetve egy hónapra elõre ütemezi.

A gyakornok és a szakmai segítõ órarendjét úgy kell összeállítani, hogy legalább a hét egy napján azonos idõben fejezzék be a tanítást, ily módon legyen lehetõség a konzultáció megtartására. (ha megszervezhetõ a kötelezõ óra a hét négy napjára kerüljön elosztásra, így egy nap maradhatna az óralátogatásra, konzultációra)

 

8. A gyakornoki tapasztalatszerzés, számonkérés módszerei

 

Idõszak

Szakasz megnevezése

Tapasztalatszerzés módszere

Számonkérés módszere

0-1  év

„kezdõ szakasz”

Óralátogatás

Óramegbeszélés

Konzultáció a szakmai segítõvel

Konzultáció egyéb pedagógussal

Konzultáció az igazgatóval

Team munkában részvétel

Esetmegbeszélõ csoport munkájában részvétel

Szülõi értekezletek látogatása

 

Egyéni tanmenet elkészítése

Óravázlat készítése

Szülõi panaszra megoldási terv, intézkedési terv készítése (a megismert jogszabályok, intézményi alapdokumentumok alapján)

1-2 év

„haladó szakasz”

Óralátogatás

Óramegbeszélés

Konzultáció a szakmai segítõvel

Konzultáció egyéb pedagógussal

Konzultáció az igazgatóval

Team munkában részvétel

Esetmegbeszélõ csoport munkájában részvétel

Családlátogatás a gyermekvédelmi felelõssel, osztályfõnökkel

Szülõi értekezletek látogatása

 

Nevelési értekezlet egy részének megtartása (szakmai téma)

Egy iskolai program megszervezése (pl. iskolai tanulmányi verseny)

Egyéni fejlesztési terv készítése

Tanulók, osztályok között kialakult –külsõ beavatkozást igénylõ-konfliktus megoldásnak tervezése, intézkedési terv készítése

Tanév végi beszámoló elkészítése meghatározott szempontok szerint

2-3 év

„befejezõ szakasz”

Óralátogatás

Óramegbeszélés

Konzultáció a szakmai segítõvel

Konzultáció egyéb pedagógussal

Konzultáció az igazgatóval

Team munkában részvétel

Esetmegbeszélõ csoport munkájában részvétel Családlátogatás a gyermekvédelmi felelõssel, osztályfõnökkel

Szülõi értekezletek látogatása

  

Bemutató óra tartása

Az általa tanított osztályok egyikében a szülõi értekezlet egy részének megtartása (pl. szakmai téma, szervezés)

Az intézmény éves munkatervében meghatározott nevelési értekezlet egy részének megtartása (szakmai témában)

Az intézmény éves munkatervében meghatározott

intézményi szintû program megszervezése (pl. kirándulás, hagyományápolás, projekt nap, hét, diák-önkormányzati program, diákközgyûlés)

Helyzetértékelés, feladatkitûzés elkészítése az osztályfõnökkel együttmûködve tanév elején az általa kiválasztott osztályban

Tanév végi beszámoló elkészítése meghatározott szempontok szerint

9.  A szakmai segítõ kijelölése, feladata

A szakmai segítõt – az érintett beleegyezésével – az 1. pontban meghatározott feltételek alapján az intézmény igazgatója jelöli ki.

Kötelezõ órán túli többlettanítás csak abban az esetben rendelhetõ el a szakmai segítõ számára, ha a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált.

A szakmai segítõ munkaköri leírásában jelölni kell a három évre szóló szakmai segítõi megbízást.

A szakmai segítõt feladatai ellátásáért (óralátogatás, konzultáció) kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként a felhasznált órákra számított óradíjának megfelelõ díjazás illeti meg.

 

Fentieken túl az intézmény eseti bérmegtakarításának függvényében tanév végén céljutalomban részesíthetõ, melynek minimális összege egy havi alapilletménye.

Az óralátogatást a szakmai segítõ a haladási, mulasztási naplóban aláírásával jelöli, a konzultációról az idõpont, idõtartam rögzítésével, a résztvevõk aláírásával nyilvántartás készül.

 

A szakmai segítõ feladata különösen:

·        A gyakornokkal egyeztetve elkészíti a gyakornoki programot

·        Az intézményvezetõvel jóváhagyatja a gyakornoki programot

·        Felkészíti, segíti a gyakornokot

a)      az általános követelményekben meghatározott jogszabályok, intézményi alapdokumentumok, szabályzatok megismerése, értelmezése.

b)      az intézmény nevelési programjában, pedagógiai programjában, helyi tantervében foglaltak szakszerû alkalmazására.

c)      a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott módszereknek, tanulmányi segédleteknek, taneszközöknek célszerû megválasztására.

d)      a tanítási (foglalkozási) órák elõkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendõk ellátására, közös tanmenet, óravázlat készítése, módszerek átadása.

e)      a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok ellátására (részt vesz a nevelõtestület munkájában, ellátja a munkaköréhez kapcsolódó elõkészítõ és befejezõ feladatokat) az intézményi feladatok megismertetése (ügyelet, helyettesítés), tanórán kívüli tevékenységekre való felkészítés lebonyolítás segítése (kirándulás, ünnepségek), az adott munkaközösség munkájának a bemutatása (megállapodások, szabályok), a helyi kommunikációs szokások megismertetése.

·        Szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, alkalommal látogatja a gyakornok tanítási óráit

·         Rendelkezésre áll a problémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszolásához.

·        Segíti a gyakornokot a tanításhoz kapcsolódó adminisztráció elvégzésében, folyamatos ellenõrzi a teljesítését

·        Évente szövegesen, írásban értékeli a gyakornok teljesítményét, ezzel megalapozza az új pedagógus további alkalmazásának meghosszabbításáról születendõ döntést, a gyakornok minõsítését.

·        Az értékelésbe bevonja mindazokat a pedagógusokat, akik adott idõszakban részt vettek a gyakornok beilleszkedésének segítésében.

·        Értékelését minden esetben összeveti a gyakornok önértékelésével, és az intézményvezetõvel egyeztetve meghatározza a gyakornok további teendõit, feladatait, a fejlesztési irányokat.

10.  A gyakornok értékelése, minõsítése

 

A gyakornok értékelésének alapját az intézmény minõségirányítási programjában rögzített pedagógus értékelési-rendszer képezi.

A gyakornok értékelése során kiemelten jelenik meg a végzett munka minõségének értékelése, valamint a munkavégzés során tanúsított viselkedés.

10.1 A gyakornok értékelésének, minõsítésének kiemelt szempontjai

·        a tudás használata,·        széleskörû pedagógiai tartalmi tudás, ·        probléma megoldási stratégiák,·        a célok jobb adaptációja és megváltoztatása különféle tanulók számára improvizációs készség,·        döntéshozatal,·        célok meghatározása,·        tantermi hangulat,·        a tantermi események észlelése, képesség a tanulóktól érkezõ jelzések megértésére·        érzékenység a kontextus iránt, ·        a tanulási folyamat figyelemmel kísérése és visszajelzés a tanulóknak,·        a feltevések gyakori ellenõrzése,·        tisztelet a tanulók iránt, ·        a tanítás iránti elkötelezettség, ·        együttmûködés a nevelõtestületi közösséggel.  

10.2  A gyakornok értékelésének, minõsítésének eljárásrendje

A gyakornoki idõ elsõ két évében fejlesztési célú értékelés folyik.Célja: a gyakornok beilleszkedésének segítése, munkájának, viselkedésnek fejlesztése, motiváció, szakmai fejlesztés, támogatás.A gyakornok fejlesztõ értékelést minden tanév végén a szakmai segítõ készíti el. Az értékelésbe bevonja a gyakornok felkészítésében részt vevõ egyéb kollégákat is, valamint figyelembe veszi a gyakornok által készített önértékelést. Az értékelõ megbeszélés lépései:
 • A gyakornok önértékelése
 • A szakmai segítõ értékelése
 • Az eltérõ vélemények megbeszélése
 • A problémák feltárása, megbeszélése
 • A következõ idõszak fejlesztési területeinek meghatározása
 • A résztvevõk feladatainak meghatározása
 • Az értékelõ lap kitöltése, aláírása
Az értékelõ megbeszélésen a szakmai segítõ és a gyakornok vesz részt. Az értékelõ lapot a szakmai segítõ és a gyakornok írja alá. A gyakornoknak lehetõséget kell adni, hogy észrevételeit, megjegyzését az értékelõ lapon rögzítse. Az értékelõ lap egy aláírt példányát a gyakornoknak át kell adni. Az értékelõ lapot a szakmai segítõ õrzi a gyakornoki idõ leteltéig, majd a minõsítés után megsemmisíti.A gyakornoki idõ lejártának hónapjában a gyakornokot minõsíteni kell. A minõsítés eredményeként „megfelelt” és „nem megfelelt” minõsítés adható.A közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszûnik, ha a gyakornok „nem megfelelt” minõsítést kap. A jogviszony megszûnésének határidejét a jogszabály rögzíti. A gyakornok  minõsítésrõl  az intézmény vezetõje dönt. Az intézmény vezetõje döntése elõtt beszerzi a szakmai segítõ véleményét, javaslatát, figyelembe veszi az évenkénti értékelés megállapításait, a fejlesztési javaslatok megvalósulását.A minõsítést értékelõ megbeszélés elõzi meg. A értékelõ megbeszélésen a szakmai segítõ, a gyakornok és az intézményvezetõ vesz részt. A minõsítést megelõzõ értékelõ megbeszélés lépései.
 • A gyakornok tájékoztatása a minõsítés céljáról, menetérõl, jogkövetkezményérõl
 • A gyakornok tájékoztatása a minõsítés eredményéhez kapcsolódóan jogorvoslati lehetõségrõl
 • A gyakornok önértékelése, mely összefoglalja a gyakornoki programban meghatározott célok elérésének értékelést is
 • A szakmai segítõ összegzõ értékelése
 • A vezetõ értékelése
 • Az eltérõ vélemények megbeszélése
 • A minõsítõ lap kitöltése, aláírása
 A minõsítõ lapon a minõsítést nem megfelelt minõsítés esetén indokolni kell, az indoklásnak valósnak, okszerûnek kell lenni.  A minõsítõ lapot az intézményvezetõ, a szakmai segítõ és a gyakornok írja alá. A minõsítõ lap részét képezi a közalkalmazott személyi anyagának. 

11. Záró rendelkezések

 

A gyakornoki szabályzat a nevelõtestület véleményének kikérése után került kiadásra.

A gyakornoki szabályzatot az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni, ennek hiányában a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

 

12. Záradék

 

A  gyakornoki  szabályzatot  a  nevelõtestület  2007.  ……………… (hónap) ……… (nap) nevelõtestületi ülésén véleményezte.

 

Dátum                                                                                                                        

                                                                                                                         Aláírás

 

A szabályzat mellékletét képezi

 1. 1. számú melléklet: Értékelõ lap
 2. 2/1. számú melléklet: Minõsítõ lap
 3. 2/2. számú melléklet: A minõsítés területei (ld. pedagógus értékelési rendszert.)
     

Dátum

     

                                                                                                                 intézményvezetõ

       1. számú mellékletMunkáltató megnevezéseCíme    Értékelõ lap Az értékelt személyi adataiNév:Születési hely, idõ: Az értékelés idõpontja: Az értékelés megállapításai:         Fejlesztendõ területek:   Javasolt célok, feladatok:   Az értékelés során az alábbi kollégák véleményt nyilvánítottak:   Az értékelt észrevételei:                 értékelést végzõ                                                                 értékelt           szakmai segítõ                                                                gyakornok  2/1. számú melléklet Munkáltató megnevezéseCíme   Minõsítõ lap  A minõsített személyi adataiNév:Születési hely, idõ: A minõsítés idõpontja: A minõsítés megállapítása: 
Értékelési területMegfelelt Nem felelt meg
Szakmai ismeretek alkalmazása  
Módszertani tudás  
Empátia  
Kommunikáció  
Felelõsségtudat  
Problémamegoldás  
Kreativitás, innováció  
Együttmûködés  
 A minõsítés összegzõ megállapítása                                         Megfelelt                                 Nem felelt meg  Indokolás:

Nem megfelelt minõsítés esetén részletes indokolás szükséges

  A közalkalmazott tájékoztatása az estleges jogvita kezdeményezésének lehetõségérõl megtörtént. A minõsített észrevételei:

A minõsítést elfogadom.

A minõsítésben foglaltakra az alábbi észrevételeket teszem.

            minõsítést végzõ                                                                         minõsített              igazgató                                  szakmai segítõ                        gyakornok                                                                             Ph. 

2/2. számú melléklet:

 A minõsítés területei (ld. pedagógus értékelési szabályzat.)


<<<<<<< article_fulltext.tmpl

=======
>>>>>>> 1.6
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

 • Igen
 • Nem
 • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.