Felső-Mátrai Általános Iskola
Szlovák nyelvû cikk az õszi erdei iskoláról
Megjelent a "Mátrai Képek" helyi kiadványban
Megjelent: 2010. január 04.

A füleki várfalak tövében

Škola v prírode na Slovensku pre žiakov našej školy

Zas odleteli dve roky, prišiel dávno oèakávaný mesiac september. Žiaci našej školy už vlani sa stále opytovali, èi bude aj na nasledujúci rok Škola v prírode. Keï zvedeli, že áno, boli ve¾mi šťastný. Každý druhý rok organizujeme pre vyššie skupiny tento týždòový program. Teraz bolo desiate výroèie tomu že sme boli prvýkrát na Slovensku v tábore. V tomto roku okrem väèších žiakov sa zúèstnila aj štvrtá trieda lebo do poèta sa spratali aj ony. Tak myslím že oni boli najšťastnejší.

Tak ako aj pred dvomi rokmi predošle, sme mali ubytovanie v Jasení pod Nízkymi Tatrami v penzione Miba. Cie¾ nášho tábora je spoznať krajinu, odkia¾ pochádzajú naši predkovia. Spoznať dejepis a zemepis národopis, ¾udové umenie tejto krajiny a precvièiť si hovorovú slovenèinu.

Cestou do tábora sme sa zastavili vo Fi¾akove a pozreli sme si hrad, dozvedeli sme sa o jeho histórii. Naša cesta viedla cez Slovenské rudohorie, kde sme sa  zastavili v Dobrèskom Pralesi. Žial stromy sú už zaniknuté, lebo silné vetrá im neosožia. Tento deò mali deti ešte jeden nezabudnutelný program a to ísť s malým vlakom z Èierného Baloga do Hrnèiarstva. Ve¾mi sa na vlaku dobre cítili. Keï sme prichádzali do penzióna boli žiaci zvedavý a vzrušený kde a s kým budú spať. Aké budú izby? Aké bude stravovanie? Keï sa zmestnili dostali úlohou spoznať dedinu, kde budú žiť za týždeò. Mali pohladať verejné budovy a nakresliť mapu dediny.

Na druhý deò sme podnikli výlet do Vysokých Tatier. Cestou sme sa zastavili na Èertovici, kde sa im páèilo že odkial pochádza meno tohoto miesta. Prechádzali sme sa na brehu Štrbského Plesa, potom sme s Hrebienkom vyšli k Studenovodským vodopádom. Takú krásu ešte nikdy nevideli. Tá èistá voda z èoho môže piť, to prekrásné prostredie a tá ve¾ká voda.

Jeden deò sme trávili èas v starých dedinách a to vo Vlkolínci a v Španiej doline. Vlkolínec môžeme porovnávať s naším „Hollókõ¡. Rozliš iba v tom je že tu vôbec nie sú nové domy.  Jeden deò sme navšívili našu družobnú školu v Predajni. Potom sme boli na výlete v Banskej Bystrici a v Slovenskej ¼upèe. Žial hrad bol zatvórený, iba z vonku sme ho mohli obdivovať. Po denných programoch sme každý veèer opakovali èo sme videli cez deò a èo sme sa uèili. Ostatný deò žiaci mali napísať úlohu o celotýždennom znalostí. Cestou domov sme sa zastavili v Zvoleni, kde sme sa pozreli na hrad a pamätnú tabu¾u Bálinta Balassiho.

Prichádzali sme domov s prekrásnymi a nezabudnutelnými zážitkami.( Kaszaláné Szabad Judit)


<<<<<<< article_fulltext.tmpl

=======
>>>>>>> 1.6
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

  • Igen
  • Nem
  • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.