Felső-Mátrai Általános Iskola
Iskolatörténet
Megjelent: 2008. április 25.

Iskolatörténet

Mátraszentimre település iskolája több mint százéves múltra tekint vissza.

Az intézmény a történelem viharain át nemzedékrõl nemzedékre tette a dolgát: nevelte, tanította a messzi földrõl idevándorolt, de bizakodással letelepült, szegény sorsú üvegfúvók és egyszerû erdei munkások szlovák anyanyelvû gyermekeit.

Az elsõ iskola a Minllenium évében – 1896-ban – nyitotta meg kapuit a gyermekek elõtt Mátraszentlászlóban. A három falu gyermekei jártak ide télvíz idején is mezítláb, hogy megismerkedjenek a betûvetéssel.

A magas gyermeklétszám miatt 1901-ben Mátraszentistvánban is átadtak egy iskolát.

1926-ban, Klebelsberg Kunó munkássága idején kapott újabb iskolaépületet a Felsõ-Mátra lakossága. Mivel ekkor már Mátraszentimre volt a legnagyobb lélekszámú település az elemi oktatás térségi központja is ez a falu lett.

Mindhárom iskolában 1-1 tanítóval folyt az oktatás.

1933-tól tanított az iskolában Zakupszky László pedagógus, néprajzkutató, aki munkásságával nagyban hozzájárult az intézmény, és a település közmûvelõdési tevékenységének fellendítéséhez.

Az 1947-es lakosságcsere változást hozott az iskolák életében is. A lecsökkent gyermeklétszám miatt Mátraszentlászlóban és Mátraszentistvánban csak alsó tagozat mûködött, a felsõs gyermekek Mátraszentimrére jártak át, hol néhány évig diákotthoni elhelyezést is igénybe vehettek.

1958-ban újabb épületszárnnyal bõvült az intézmény, amely ekkorra már egyre jelentõsebb helyet foglalt el a település életében. Néptánccsoport, énekkar, honismereti szakkör mûködött az iskolában, ebben az idõben kezdõdtek meg a 2 évenkénti nemzetiségi rendezvénysorozatok.

A hetvenes évek elsõ felében az addig nyolc évfolyamos iskola elvesztette felsõ tagozatát: „bekörzetesítették” a Mátrafüredi Általános Iskolába. A 10-14 éves tanulók kollégiumba kényszerültek, hetente egyszer, legfeljebb egy szûk napra találkozhattak szüleikkel, a családdal. Az akkori diákok és szüleik, mai is keserûen emlékeznek vissza azokra az évekre. Akik nem bírták a kollégiumi elhelyezést, mindennap 3 órát utaztak, hogy ingázó tanulóként teljesíthessék tankötelezettségüket. Sokan nem tudták elviselni ezt az állapotot, ezért elhagyták otthonaikat, s a közeli városban telepedtek le.

Ilyenformán az iskola felsõ tagozatának elvitele hosszabb távon negatívan befolyásolta a település-együttes demográfiai alakulását is.

Ennek a gyermeket, szülõt próbáló nehéz idõszaknak - a 80-as évek végén megindult, országos méreteket öltõ - „visszakörzetesítési” törekvések helyi mozgalma vetett véget.

1990 õszétõl újra volt ötödik osztálya iskolánknak.

A nevelõtestület kibõvült, a faluban élõ tanítók mellé tanárok érkeztek s telepedtek le a Felsõ-Mátra településein.

Azóta is egyre magasabb színvonalon, a gyermekek igényeit, érdekeit, érdeklõdési körét szem elõtt tartva folyik az intézményben az oktató-nevelõ munka.


<<<<<<< article_fulltext.tmpl

=======
>>>>>>> 1.6
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

  • Igen
  • Nem
  • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.