Felső-Mátrai Általános Iskola

A vár

Témahét: Építsünk várat!
Készítette: Iviczné Tóth Judit (2010. február 8.-12.)
Megjelent: 2010. június 01.

Így készül a vár

I.                   Elõkészítés

  Ismeretek, tananyagtartalmak: Négyzet, téglalap tulajdonságai.

                                                       Kerület fogalma, sokszögek kerülete.

                                                       Testek hálója. Hálók színezése.

                                                       Mértékegységek.

   II.                 A téma kiválasztása

   A témaválasztás indoklása: A valóság és a modellek kapcsolatát, a matematika és a mindennapi élet közötti kapcsolatot szeretném bemutatni a tanulóknak. célom, hogy megismertessem diákjaimmal, hol és hogyan alkalmazhatják a matematika órákon szerzett ismereteiket a késõbbiekben a mindennapokban.

    III.              Tervezés

    A témahét célja: Képek, rajzok értelmezése, alkotása. Egyéni rajzkészítések. Közös, páros és egyéni tevékenykedés. Játék. Egyéni hibajavítások. Az absztrahálás és a konkretizálás útjainak bejárása. Az eszközök használatának ügyesebbé tétele. A verbalitás segítése. A valóság és a modell kapcsolatának bemutatása. Társak bevonása a segítségadásba. Értékes részvétel biztosítása mindenkinek a megfelelõ részfeladat kiválasztásával.

     Szükséges eszközök: papírdobozok, olló, ragasztó, színes filctollak, rajzlapok, csomagolópapír, színes vastag papír, zsinór, könyvek, internet.

     A témahét résztvevõi: 5.-6. osztály tanulói

     A témahét idõbeosztása:

          A tervezett témát 4 tanítási óra és 2 délutáni foglalkozás keretében dolgozzuk fel.

          Mérföldkövek: A térbeli test síkba fektetése

                                       Testháló készítése

                                       A kocka modelljének elkészítése

           Ellenõrzés: formatív.

           Értékelés módja: Szóbeli megerõsítés, hibajavítás.

     IV.              Megvalósítás, a téma feldolgozása változatos pedagógiai módszerekkel

                        Munkacsoportok kialakítása: Az ötödik osztályban 2 vagy 3 csoportot alakítunk ki, a hatodik osztályban 1 vagy 2 csoportban dolgoznak a tanulók, véletlen illetve irányított csoportalkotással.

                          Feladatok kiosztása, felelõsök választása: Minden tanuló elõzetes feladata a papírdobozok gyûjtése, illetve olyan képek gyûjtése, amin téglatest vagy kocka alakú tárgyak, épületek láthatók (könyvek, internet).

                          Módszerek, munkaformák a folyamatban: egyéni, csoportos és páros munka, kooperatív technika

                          Helyszínek: az iskola, a falu.

                         Értékelési szempontok, követelmények: Legyenek képesek méréseket a kerület és a felszín terén. Tudják sokszögek kerületét vonalzó segítségével kielégítõ pontossággal mérni.  Ismerjék a négyzet és a téglalap fogalmát, tulajdonságait. Ismerjék és értsék a téglalap és a négyzet kerületének, területének képletét. Ismerjék a kocka és a téglatest hálóját, el tudják azt készíteni.

      

      V.                A produktum bemutatása, nyilvánossá tétele

      A produktumok: A kocka zsinóros térgeometriai modellje

                                      A papírdobozokból épített vár

       Kiállítás az osztályteremben az elkészült rajzokból, plakátokból, gyûjtött képekbõl, elkészített kockákból és téglatestekbõl, azok testhálóiból.

       Az elkészített zsinóros térgeometriai kocka modell bemutatása az iskola tanulóinak, lehetõség annak kipróbálására.

       Az elkészült vár elhelyezése az iskola nagy termében, ahol minden tanuló megtekintheti, sõt játszhat vele, benne. 

       VI.              Az értékelés

       A produktumok bemutatása, kiállítása és értékelése. Plakát készítése a tanultakról. Beszélgetõkör arról, hogyan érezték magukat a témahét foglalkozásai alatt, mivel gazdagodtak, mi az, amit szívesen megosztanának másokkal.

        Megvalósítás:

       Elõzetes feladat:

        Képek gyûjtése, amin mértani formák láthatók, testek gyûjtése, kiállítás összeállítása.

        Foglalkozások:

        óra: A testekrõl tanultak felelevenítése

       1. a térrel foglalkoznak
       2. csúcsokat, éleket keresnek
       3. matematikai fogalmak

        1. óra: Lépjünk át a síkba! Testháló. Ábrázolás.

         1. átlépünk a síkba
         2. testek, hálózatok- Melyikbõl lehet építeni?
         3. lebontás, visszaépítés
         4. kontroll- fogalmak tisztázása
         5. rajz: vetületi ábrázolás, testépítõ készlet, egységkockákból építkezés, elõl, felül, alul nézet

          1. foglalkozás délután:  A modell és a valóság kapcsolata.

           1. séta- épületek vizsgálata, bútorok vizsgálata
           2. képek megbeszélése-könyvekbõl, internetrõl

            1. óra : Testhálók vizsgálata,szerkesztése

             1. szerkesztések, hálók készítése
             2. összecsukható kockaháló modell készítése

              1. óra: A kocka zsinóros térgeometriai modellje

               1. összecsukható zsinóros modell készítése
               2. értékelés

                1. foglalkozás délután: A vár megépítése papírdobozokból
                 1.      A foglalkozások menete

                  óra: február 8. hétfõ

                   A testekrõl tanultak felelevenítése- csúcsok, élek, határoló lapok (Milyen lapok határolják?  Vannak-e egybevágóak?)

                    A hozott testek vizsgálata (téglatestek, kockák) . A csoportok feladata: gyûjtsék össze az adott test tulajdonságait, készítsenek plakátot (rajz, tulajdonságok, háló).  A szóvivõk egy-egy tulajdonságot mondanak (ami még nem hangzott el), a hallgatóság elbírálja, szükség esetén javítja. Ha már nem tud új tulajdonságot mondani, akkor leül. Az a csoport nyer, akinek a szóvivõje állva utoljára mond jó tulajdonságot.

                    A szóvivõ mutatja be a plakátot. az egyes tulajdonságoknál, megmutatja a testen a csúcsokat, éleket, lapokat, …

                    Beszélünk a lapok kölcsönös helyzetérõl, egybevágóságukról, az élek kölcsönös helyzetérõl, egyenlõségükrõl.

                    Beszélünk a helyes rajzról.

                   Készül a vár

                    Megvizsgáljuk a rajzolt hálókat- lesz-e belõlük téglatest, kocka?

                    óra: február 9. kedd

                    Átlépünk a síkba. A hozott dobozokból csoportonként egyet szétvágnak, a padra terítik, úgy, hogy a hálózat egybefüggõ maradjon (ne legyenek fülek!).

                     Figyeljék meg a hálózatukat! Figyeljék meg egymás hálózatait is: Hogyan helyezkednek el az egybevágó téglalapok? Színezzék ezeket azonos színûre! Hajtogassák újra dobozzá a hálózatokat, majd ismét terítsék ki!

                     Különbözõ hálózatok megfigyelése, tapasztalatok megvitatása, általános tulajdonságok felfedezése.

                     A 6 téglalap közül 3 különbözõ. Az egybevágó lapok szemközt helyezkednek el.

                     Mérjék meg a különbözõ téglalapok oldalait! Írják oda a mért adatokat! Figyeljék meg az egyenlõ és különbözõ élek elhelyezkedését! Visszahajtogatással ellenõrizzék!

                     Háló: a test határoló lapjai a síkban kiterítve.

                     A téglatest felszínének kiszámítása.

                     Építkezés egységkockákból- elõl, felül, alul nézet.

                     Kontroll: fogalmak tisztázása, helyes használata.

                     foglalkozás délután: február 9. kedd

                     Séta a faluban- épületek megfigyelése. A modell és a valóság kapcsolatának megfigyelése (lapok, élek, csúcsok, téglatestek, kockák, hasábok).

                      A gyûjtött testek, képek vizsgálata.

                      Rajz: vetületi ábrázolás. Elöl, felül, alul nézet.

                      óra: február 10. szerda

                      Testhálók vizsgálata : Melyikbõl lesz test? Ha nem lesz, mi a hiba?

                       Testhálók szerkesztése. 

                       A kocka különbözõ testhálói.

                       óra: február 11. csütörtök

                       A kocka zsinóros térgeometriai modelljének elkészítése. Az alaplap fehér karton. A testháló színes lapból készül. A háló egy lapja az alaplaphoz van rögzítve. A testháló a zsinórral testté húzható össze, majd a másik oldalról húzva újra síkba teríthetõ.

                        foglalkozás délután: február 12. péntek

                        A tanulók által gyûjtött karton dobozokból  (téglatestekbõl) várat építünk!

                         

                         Mátraszentimre, 2010. február 15.

                         


                        <<<<<<< article_fulltext.tmpl

                        =======
                        >>>>>>> 1.6
                        Hírlevél-feliratkozás
                        Szavazás

                        Szerettek iskolába járni?

                        • Igen
                        • Nem
                        • Mi az, hogy iskola?
                        Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.