Felső-Mátrai Általános Iskola

"Kukatündér" játék

Környezetvédelmi moduláris program
Hogyan és miért védjük környezetünket?
Megjelent: 2010. június 02.

Környezetvédelmi moduláris program

Címe: Hogyan és miért védjük környezetünket?

Melléklet: 1 db hálóterv

Célok: - a környezettudatos magatartás, a környezetért felelõs életvitel

elõsegítése

- az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása

- az élõ és az élettelen alkotóelemeinek védelme, fenntarthatóságuk

biztosítása

Fejlesztendõ területek:

- környezettudatos magatartás kialakítása

- környezet iránti érzékenység fejlesztése

- szociális érzékenység fejlesztése

- az élõ és az élettelen természet tudatos alakítása

- holisztikus szemlélet fejlesztése

- ismeretszerzõ, ismeretelsajátító szemlélet fejlesztése

- problémamegoldó képesség

- felelõsségvállalás fejlesztése

- kötõdési képesség fejlesztése

Tantárgyi vonatkozások:

- környezetismeret

- technika

Produktumok:

- Fõ produktum: - Hulladék újrahasznosítása (szövés)

- Részproduktumok: - plakátkészítés

- virágültetés

- kirándulás (múzeumlátogatás, állatkerti séta)

Értékelés:

- önértékelés

- csoportértékelés (dicséret, jutalmazás)

- produktum értékelése

Szülõk és a társadalmi környezet bevonása:

- szülõi, pedagógusi segítségnyújtás a kirándulások alkalmával

- vízvizsgálat szakember bevonásával

- szakember által a csillagvizsgáló megismerése

Keretek, erõforrások: (humán, anyagi)

- anyagi támogatás: pályázat illetve szülõi támogatás

Környezetvédelmi moduláris program

Résztvevõk: 1-2. osztály

Megvalósítás ideje: 2010. április – május

Felelõs pedagógus: Pincziné Szívós Virág

A környezetvédelmi moduláris program célja a környezettudatosságra nevelés, amellyel elõsegítjük a tanulók magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvõ nemzedék képes legyen a környezet megóvására, elõsegítve ezzel az élõ természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlõdését.

A fenntartható fejlõdés feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével tájékozott és tevékeny emberekké nevelõdnek, akik kreatívan gondolkodnak, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, területén, és felelõsséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikért. Mindez úgy valósítható meg, ha különös figyelmet fordítunk a tanulók természettudományi gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, akkor képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minõségi változásainak megismerésére és elemi szintû értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megõrzésére, a környezettel kapcsolatos kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására.

A környezet ismeretén és a személyes felelõsségen alapuló környezetkímélõ magatartásnak a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvnek kell lennie egyéni és közösségi szinten egyaránt. A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel az egyénre gyakorolt pozitív és negatív hatásait.  Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megõrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelõsség, a környezeti károk megelõzése váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.


<<<<<<< article_fulltext.tmpl

=======
>>>>>>> 1.6
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

  • Igen
  • Nem
  • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.