Felső-Mátrai Általános Iskola
HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT
A projekt címe: A tavasz
Megjelent: 2010. június 03.

A Támop 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés-Innovatív intézményekben” c. pályázati program keretein belül a Felsõ-Mátrai Zakupszky László Általános Iskolában három hetet meghaladó projekt zajlott 2010. április 12-május 21-ig.

A projekt címe: A tavasz

A projektben részt vevõ osztályok: 1-8. évfolyam

A projekt felelõsei: Iviczné Tóth Judit, Kis-Benedek Mónika

Célunk az volt, hogy a diákok saját környezetükben ismerjék meg a tavasz jellemzõ jegyeit, ünnepeit, a környezetet veszélyeztetõ jelenségeket, a környezetvédelem fontosságát és a szükséges felelõs magatartás elemeit.

Fejlesztendõ területek:

-       szövegértés és szövegalkotási készség fejlesztése

különbözõ forrásmunkák felkutatása

feladatértelmezés

leírás készítése

memoriterek

-       gondolkodási készség fejlesztése

kísérletek megfigyelése

következtetések, összefüggések levonása

problémamegoldás

-       szociális kompetenciák fejlesztése

együttmûködési készség fejlesztése

kooperáció a csoportok és a csoporttagok között

kompromisszumkészség

tolerancia

odafigyelés

empátia

egyéni felelõsség

kommunikáció a csoportok és a csoporttagok között

-       önálló ismeretszerzési készség fejlesztése

alkotó és szelektív módon használják fel a cél érdekében az információforrásokat

önálló kiselõadás készítése és bemutatása

-       kézügyesség fejlesztése

teremdekoráció készítése, faliújság

ajándékkészítés

plakátkészítés

-       fantázia, képzelet fejlesztése

Földünk élhetõségének megtartása

mûsor összeállítása és elõadása

plakáttervezés

ajándékkészítés

-       verbális és nonverbális kifejezõkészség fejlesztése

anyák napi mûsor elõadása

fényképek készítése

kiselõadások

Tantárgyi vonatkozások:

szövegértés-szövegalkotás: tavaszi versek, mesék, közmondások, szólások, találós kérdések, anyák napi mûsor összeállítása, betanulása, fogalmazás írása

idegen nyelvek (szlovák, német, angol): tavasszal kapcsolatos szókincs fejlesztése

környezetismeret: tavasz elsõ jelei a növény-és állatvilágban, kísérletek megfigyelése, vízvizsgálat, elõadás meghallgatása a Mátra Múzeumban, az intézmény megtekintése, a gyöngyösi állatpark,a csillagvizsgáló látogatása

ének-zene: tavaszi dalcsokor összeállítása, éneklése, zenehallgatás

furulya szakkör: tavaszi dalcsokor tanulása, elõadása

rajz és vizuális kultúra: tavasz a mûvészetekben

technika: tavaszi dekoráció, anyák napi ajándék készítése

szabadidõs tevékenységek: kirándulás, vetélkedõ, virágültetés

A projekt produktumai:

Fõ produktum:

-       anyák napi ajándék

-       anyák napi mûsor elõadása

Részproduktumok:

-       plakátok

-       dekoráció

-       tavaszi versek, közmondások, szólások, fogalmazások gyûjteménye

-       tavaszi dalcsokor

-       kitöltött feladatlapok

 

A projekt várható eredményei:

A diákok ismerete bõvül a tavaszról. Jobban odafigyelnek a környezetükre, a természetre. Rengeteg felejthetetlen élménnyel gazdagodnak. Fejlõdik a szociális kompetenciájuk. Fejlõdik az együttmûködési készségük.

     Értékelés:

Vetélkedõ keretében mérjük fel a szerzett információk alkalmazását.

Mennyire érvényesült a tantárgyi koncentráció?

A csoporttagok között kellemes légkörben zajlott-e a munka?

Kommunikatívak, segítõkészek, együttmûködõk voltak-e?

A csoportok egymás között is jól tudtak-e dolgozni?

A szülõk elégedettek voltak-e a mûsorral? Hogyan érezték magukat?

Hogyan érezték magukat a gyerekek a projektben?

Szülõk, társadalmi környezet bevonása:

-       anyák napi mûsoron való részvétele az anyukáknak, nagymamáknak

-       csillagvizsgálóban tett látogatás

-       ajándékbolt (anyák napi virág)

-       Mátra Múzeum dolgozói

-       gyöngyösi Állatpark

Keretek-erõforrások (anyagi és humán):

-       anyák napi ajándékok költsége (szülõi munkaközösség)

-       kisbusz megrendelése (önkormányzat)

-       dekoráció készítéséhez alapanyagok (iskolai eszköztár)

-       fényképek elõhívatása (pályázati forrás)

költség: kb. 7000 Ft

-       belépõ ára (szülõk)

 A projekt megvalósítási folyamata:

Feladat: anyák napi mûsor összeállítása, szerepek kiosztása, mûsor betanulása és elõadása

Az anyák napja az év egyik legszebb ünnepe, hiszen édesanyánkat, életünk egyik legfontosabb szereplõjét ünnepeljük. A gyerekek versekkel, gondolatokkal és egy kedves jelenettel próbáltak köszönetet mondani azért, amit talán nem is lehet eléggé meghálálni.

Az anyák napi mûsor összeállítása után megtörtént a versek, szerepek kiosztása. Énekórákon a tanulók a legkedvesebb anyák napi dalokat énekelték, gyakorolták. A technika órákon elkészítették az ajándékokat. Az alsó tagozatos tanulók papírból készítettek virágos képet, a felsõs tanulók gyertyát öntöttek, gyöngyöt fûztek, elkészítették a mûsorhoz a dekorációs anyagokat. A napközis foglalkozásokon, illetve a szabadidõs tevékenységek keretében került sor a mûsor próbáira. A mûsor elõtti napon megtörtént a terem dekorálása, a hangosítás beállítása. A rendezvény lebonyolítására 2010. május 5-én 15 órakor került sor. Az elõadás után a gyerekek átadták ajándékaikat és a virágokat édesanyjuknak.

Melléklet: Anyák napi mûsor forgatókönyve

Feladat: Föld napja a Mátra Múzeumban

A Föld napja alkalmából a Mátra Múzeum vízvizsgálati bemutatót tartott a gyerekeknek. A kerti tó vizét analizálták, amit a gyerekek érdeklõdéssel tekintettek meg. Elõtte filmvetítésen ismerték meg a szitakötõk életét. A felújított múzeum kiállításait is megnéztük (ásványkiállítás, Természettudományi kiállítás, Pálmaház,vadászati-vadgazdálkodási kiállítás, õslények világa). A látogatás során a tanulók feladatlapot töltöttek ki, melyen számot adtak a megszerzett ismereteikrõl.

Melléklet: feladatlap          

A délutánt a gyöngyösi állatkertben töltöttük, ahol a gyerekek közelrõl találkozhattak az állatokkal (oroszlánokkal, struccal, kígyókkal, teknõsökkel stb.), simogathatták a nyuszikat, kecskéket, etethették õket.

A tanulók ezt követõen, a napköziben lerajzolták élményeiket, majd a szövegértés-szövegalkotás órán beszámolót írtak a nap eseményeirõl.

Melléklet: kitöltött feladatlapok, rajzok

Feladat: A tanulók gyûjtsenek a tavasszal kapcsolatos verseket, meséket, találós kérdéseket, közmondásokat, szólásokat, készítsenek leírásokat növényekrõl, állatokról, gyûjtsenek népi megfigyeléseket a tavaszi idõjárásról.

A feladatok kiosztása és elvégzése elõtt a tanulók elmondták, mi jut eszükbe a tavaszról. A tanulók ebben a témában már nagyon sok ismerettel rendelkeznek. Beszéltünk arról, hogyan változik az idõjárás, ezzel együtt az öltözködés, melyek a tavaszi hónapok. Az élõvilágban milyen változások történnek (kirügyeznek a fák, virágok nyílnak, a téli álmot alvó állatok felébrednek, a költözõ madarak visszatérnek stb.) Milyen ünnepek, jeles napok, népszokások tartoznak a tavaszhoz (húsvét, anyák napja, Föld napja, Madarak és fák napja, Pünkösd stb.)

A tanulók a tanórán kívüli idõben anyaggyûjtést végeztek, amihez felhasználták az internet, illetve a könyvár (iskolai, otthoni) nyújtotta lehetõségeket.

A szövegértés, illetve a magyar nyelv és irodalom órákon bemutatták társaiknak az összegyûjtött verseket. Ezekhez a napköziben illusztrációt készítettek.

A tanítási órán beszélgettünk a tavasz virágairól. A tanulók ismereteket gyûjtöttek, majd ezek felhasználásával leírásokat készítettek róluk, majd ezeket a fogalmazásokat bemutatták egymásnak.

A felsõ tagozatos tanuók tavaszi verseket gyûjtöttek és fogalmazást készítettek a tavaszról.

Melléklet: plakátok, leírások, közmondások, szólások, találós kérdések, népi megfigyelések gyûjteménye

Feladat: kirándulás a tavaszi erdõben

Az idei rendkívül csapadékos idõjárás miatt az iskola tanulóinak egy csoportja vett részt május 15-én a Hanák Kolos teljesítmény túra keretében az erdei kiránduláson.

Feladat: csillagvizsgáló látogatása

A Piszkéstetõi Csillagvizsgáló minden év tavaszán és õszén nyílt nap keretén enged betekintést az ott végzett munkába.

Idén 2010. május 19-én került sor erre a nyílt napra, melyen iskolánk tanulói is részt vettek. Az alsó tagozatos tanulók 13 órától, a felsõ tagozatosok 14 órától.

A tanulók érdeklõdéssel tekintették meg a hatalmas távcsöveket és hallgatták a csillagász elõadását az obszervatóriumról.

Feladat: Tavasz a mûvészetekben

A tantárgyi bontás nélküli mûvészet, valamint az ének-zene, rajz és vizuális kultúra órákon felelevenítettük a tavaszi ünnepkör hagyományait ( húsvéttól pünkösdig).

Tavaszi témájú képeket rajzoltunk és festettünk (tavaszi tájkép, tavaszi virágok, majális, tavaszi kirándulás stb.). Megismerkedtünk Kodály Zoltán Pünkösdölõ címû mûvével, megtanultuk a benne található népdalokat. Pünkösdi királynét választottunk és eljátszottuk a pünkösdölést.

Zenehallgatási alkalmakkor tavaszi témájú zenemûvekkel ismerkedtünk meg, pl. Vivaldi: Tavasz tételével a Négy évszak címû mûbõl.

Feladat: Kísérletezés

A kísérlet leírása: Jégkocka olvasztása, a jég olvadáspontjának megfigyelése

Megvizsgáltuk a tanulókkal a víz halmazállapot-változásait, olvasztottunk jeget, forraltunk vizet, megállapítottuk a jég olvadáspontját és a víz forráspontját (a víz forráspontja 100°C alatt van). Magyarázata a tengerszint feletti magasság.

Vizsgáltuk három alkalommal a csapadék ph-ját . Tiszta edényben esõvizet gyûjtöttünk és a kémhatását universal indikátorral vizsgáltuk. A ph értékek 7 és 5 közé estek. A fenyõk pusztulása részben a savas esõ hatásának tudható be.

Feladat: virágültetés

Kapcsolódunk a település minden lakójának céljához, feladatához, hogy településünket minél szebbé, virágosabbá varázsoljuk. Tanulóinkkal virágokat ültettünk, melyeknek gondozását is lelkesen vállalták.

Feladat: tavasszal kapcsolatos szókincs bõvítése idegen nyelveken

Az idegen nyelveket tanító kollégák is bekapcsolódtak a projektbe. A tanítási órákon a meglévõ szókincsüket tovább fejlesztették, plakátokat készítettek. Leírásokat tanultak meg az évszakról.

Lezárás, értékelés

A tanulók a megszerzett tudásukról egy játékos záróvetélkedõn adtak számot, ami a szabadidõs foglalkozás keretén belül zajlott le. A feladatokban találós kérdéseket kellett megfejteni, melyek a tavasszal kapcsolatosak. Versenyeztek, hogy ki ismer fel több madarat a hangjáról. A nagyobbak kiselõadást tartottak az év madarairól és az év fájáról. Mivel a gyerekek gyakran kirándulnak, nem okozott gondot a kiránduláshoz szükséges eszközök kiválasztása. A puzzle kirakásával minden tanuló megismerte a különbözõ fecskefajokat. Detektívesdit is játszottunk, a lábnyomok alapján kellett meghatározni, milyen állat járhatott az erdõben. A legjellemzõbb fákat és cserjéket is fel kellett ismerniük a gyereknek.

Melléklet: a vetélkedõ feladatlapjai

A projekt hivatalos zárására a május 28-án megrendezett gálán került sor. Itt a szülõk és a meghívott vendégek betekintést nyerhettek az intézményben folyó munkába.


<<<<<<< article_fulltext.tmpl

=======
>>>>>>> 1.6
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

  • Igen
  • Nem
  • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.