Felső-Mátrai Általános Iskola
Beszámoló a Felsõ-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda 2009-2010. tanévben végzett oktató-nevelõ munkájáról
Megjelent: 2010. szeptember 22.

I. Az iskola munkájának értékelése

1.      Általános értékelés

Intézményünkben a 2009-10-es tanévet eredményesen zártuk. Teljesítettük iskolánk Pedagógiai Programjában elõírt tananyagot, valamint a tanév munkatervében meghatározott célokat. A TÁMOP-3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került a kompetencia alapú oktatás, melynek eredményes megvalósítása érdekében pedagógusaink továbbképzéseken vettek részt. Mindenki teljesítette a 120 órás minimumkövetelményt.(A projekt összesítése) az 1. sz. mellékletben található.) Nyolcadikos tanulóinkat felvették az általuk választott középiskolába. Több tanulmányi és sportversenyen indultunk, ahol gyermekeink bizonyították felkészültségüket, tehetségüket. Sikeres, jó színvonalú rendezvényeket szerveztünk, melyen a szülõk, a település lakói igen nagy számban jelentek meg.

A tanítási napok száma: 183 volt, 3 tanítás nélküli munkanapot a téli és tavaszi szünetekhez tettük hozzá. 1 napot nevelési értekezletre fordítottunk.

A munkatervben meghatározott nevelõtestületi értekezleteket, szülõi értekezleteket megtartottuk. Nyílt tanítási hetet szerveztünk, melyet a szülõk nagyon kevés számban használtak ki.

Eleget tettünk törvényességi feladatainknak. Megtörtént  - a TÁMOP pályázat elõírása alapján – A pedagógiai programunk felülvizsgálata, kiegészítése, szakértetése.

Az 5. évfolyam mellett a 6. évfolyamon is – a törvényi elõírásoknak megfelelõen - nem szakrendszerû oktatás folyt.

2.      Az iskola mûködtetését jellemzõ adatok:

Tanév végi tanulói létszámadatok:

Tanulók:

1-2. osztály               8 fõ

3-4. osztály               7 fõ

5-6. osztály             11 fõ

7. osztály                 3 fõ

8. osztály                 5 fõ

Összesen:                34 fõ

Két diákunk (1 fõ 2. 1 fõ 4. osztályos) magántanulóként teljesítette tankötelezettségét.

Alkalmazottak:

2 fõ tanító

1 fõ tanító – szlovák szakos tanár

1 fõ tanító – magyar szakos tanár

1 fõ történelem – ének szakos tanár

1 fõ földrajz – testnevelés szakos tanár

1 fõ matematika – kémia – fizika szakos tanár

1 fõ matematika – fizika szakos tanár

1 fõ technika szakos tanár

1 fõ hivatalsegéd

Szakos ellátottságunk: 90 %-os

3.      Továbbképzés, továbbtanulás

A pedagógusok továbbképzése az ötéves továbbképzési terv, valamint a 2009/10-es tanévre elfogadott beiskolázási terv alapján történt. Az év során a törvény elõírásai szerint a nevelõtestület megtárgyalta és elfogadta a jövõ évi beiskolázási tervét.

Az uniós pályázat lehetõvé tette – elõírta -, hogy a pályázatba bevont valamennyi pedagógus legalább 120 órás továbbképzésen vegyen részt. Ezt a tanév során miden kolléga teljesítette. Összesen 40 tanúsítványt szereztünk.

4.      A nevelés – oktatás tárgyi feltételei

A tanév során a kötelezõ eszköz és felszerelések beszerzése, valamint a beruházási, fejlesztési és javítási munkák a nevelõtestület által elfogadott, s a Képviselõ Testület által jóváhagyott Ütemtervek alapján történt.

Szintén az uniós pályázat tette lehetõvé, hogy 1800ezer Ft értékben vásárolhattunk taneszközöket, szemléltetõ eszközöket. Minden tantárgyhoz tudtunk új, korszerû, esztétikus tanítást, tanulást hatékonyabbá tevõ eszközt vásárolni.

Továbbra is gond az alsó udvar sportudvarként, játszóudvarként történõ átalakítása, amit eddig nem tudtunk megoldani, reméljük, hogy az étterem befejezése után z udvarrendezés során ez a gond is megoldódik.

A felújított nagyterem kihasználtsága igen magas. Mind a rendezvények lebonyolításához, mind a testnevelés és táncórák megtartásához megfelelõ teret nyújt.

Iskolánk tanulóinak nagy hányada a sajátos településszerkezet miatt a falugondnoki szolgálat autóbuszával érkezik az iskolába. Ez a lehetõség megkönnyíti és a szülõk számára is megnyugtató formában biztosítja a gyermekek utaztatását.

5.      A tanítási – tanulási folyamat eredményessége

Magatartás, szorgalom, tanulmányi elõmenetel

Intézményünkben a gyermekek magatartása megfelelõ. Ezt nemcsak az érdemjegyek igazolják, hanem különbözõ rendezvényeken találkozva más iskola tanulóival megállapíthatjuk, hogy tanulóink magatartása, fegyelme nem rosszabb a többi intézményben tapasztaltaktól.

Természetesen arra törekszünk, hogy tovább javítsuk iskolánkban a fegyelmet.

Megítélésem szerint romlott a gyermekek tanuláshoz való viszonya. Ahhoz, hogy tartani tudjuk iskolánk oktató-nevelõ munkájának színvonalát, feltétlenül változtatnunk kell ezen. Tovább kell növelnünk a tanulás presztízsét. Nagyobb hangsúlyt kell fordítanunk a gyermekek motiválására, az újszerû tanítási módszerek alkalmazására. ,Jó lehetõséget biztosított erre a TÁMOP 3.1.4. pályázaton nyert lehetõségek kihasználása. Nagyon fontos bevonnunk a szülõket is ebbe a feladatba. Több esetben elõször õket kell meggyõznünk a rendszeres tanulás fontosságáról.

A tanév során megtörtént az elsõ osztályosok DIFER mérése, valamint az oktatási törvény elõsírása szerint a 4. 6. 8. évfolyamos tanulók kompetencia mérése. A felmérésen mérési biztos vett részt, aki elismerõen nyilatkozott a mérés szervezettségérõl, lebonyolításáról.

Nevelõtestületi értekezleten értékeltük az elõzõ tanév kompetencia mérésének eredményeit, melyek kimagaslóak voltak, valamennyi, mérésbe bevont évfolyamunkon meghaladtuk az országos, valamint a kistelepülési iskolák átlagát.

Az eredmények számokban:

Kitûnõ tanulók:

Huszár Péter        4. osztály

Varró Maja          4. osztály

Virág Petra         4. osztály

Gábor Zita          5. osztály

Sipos Katalin       6. osztály

Balogh Lili         8. osztály

Jeles tanuló:

Zorkóczy Ferenc     4. osztály

Juhász János        5. osztály

Szabad Viktória     5. osztály

Elõházi Eszter      6. osztály

Tantárgyi dicséretek:

1 tantárgyból:                 4+8 fõ

2 tantárgyból:                 3+2 fõ

Általános nevelõtestületi dicséret    3+4 fõ

Összesen                      10+14 fõ

Tanulmányi és egyéb versenyek:

Ebben a tanévben ismét több tanulónk bizonyította felkészültségét, rátermettségét.

Kémia tantárgyból indított versenyen 2 tanulónk vett részt a területi megmérettetésen, 1 tanulónk továbbjutott a megyei döntõbe.

Az Országos Diákolimpia lesikló versenyén 15 tanulót indítottunk.

Német levelezési versenyen 10 fõ vett részt. 2 diákunk oklevélben részesült.

Ismét részt vettünk a szlovák szavaló és népdaléneklési versenyen. A versmondó versenyen 3 tanulónk, az énekversenyen a kórusunk, valamint 1 tanulónk indult. Elõházi Eszter szólóének, Sípos Katalin versmondó kategóriában jutott be az országos döntõbe.

Ezúton is köszönetet mondok mindenkinek, aki segítette tanulóinkat a versenyeken való eredményes szereplésben: az intézmény fenntartójának, társszervezeteinknek, a felkészítõ nevelõknek, akik szakmai hozzáértéssel és odafigyeléssel készítették fel a tanulókat a megmérettetésekre.

6.      Továbbtanulás

Ebben a tanévben öt nyolcadikos tanulónkat búcsúztattuk az iskolától. Szerencsére beiskolázásunk az idén is 100 %-os volt, valamennyi diákunk az általa választott szakközépiskolában folytathatja tanulmányait. Egy fõ az egri, 1 fõ gyöngyösi gimnáziumban, 1 fõ lõrinci, 1 fõ budapesti, 1 fõ pedig gyöngyösi szakközépiskolában tanul tovább.

7.      Sajátos nevelési igényû tanulókkal való foglalkozás, felzárkóztatás

Nagy figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényû tanulókkal való foglalkozásra, integrált oktatásukra. Megyei szakértõi vélemény alapján az idén 3 tanulónk szorult egyéni felzárkóztató fejlesztésre. 2 fõt csoportban heti 3 órában, 1 fõt önállóan, heti 3 órában fejlesztett - a törvényi elõírásoknak megfelelõ végzettségû - szakember.

A társaiktól elmaradt tanulók felzárkóztatását egyéni foglalkoztatáson (korrepetálásokon) biztosítottuk.

8.      Pedagógusok nevelõ munkája

A tanév elején elfogadott munkatervben meghatározott feladatokat, programokat végrehajtottuk. Jó színvonalú rendezvényeink egyaránt jelentettek élményt tanulóinknak, s a mûsorokon egyre nagyobb számban megjelenõ közönségnek. A jövõben törekedni kell, hogy alapos, átgondolt szervezõmunka elõzze meg a programokat.

Az õsszel Szlovákiában erdei iskolában, télen Ausztriában sítáborban vettek részt diákjaink.

Az idén is megszerveztük az iskolai kirándulást, a Balatont és környékét járták be as diákok.

A szülõi munkaközösséggel, valamint a diáksport egyesülettel jótékonysági bált rendeztünk, mely jó hangulatban, nagy érdeklõdés mellett zajlott, a pénzt a diáksport egyesület használta fel.

A tanévet ismét Gálamûsorral zártuk, ahol tanulóink csodálatos mûsorszámokkal mutatkoztak be.

Több községi rendezvényen léptek fel iskolánk tanulói. Volt, amikor táncos, dalos produkcióval, máskor vidám irodalmi jelenettel szórakoztatták a közönséget.

A tanév során a nevelõtestület egységesen állt ki a különbözõ nevelési – oktatási kérdésekben. Munkánkat jó, eredményes, alkotó légkörben végeztük, mely hozzájárult a sikeres tanévzáráshoz.

9.      Minõségbiztosítás

A minõségbiztosítás keretében megtörténtek a tanulók kötelezõ felmérései. A kompetencia mérés eredményét 2011 januárjában ismerjük meg. Az elõzõ évi eredmények is azt igazolták, hogy intézményünkben jó színvonalon folyik a gyermekek oktatása. Mind matematikából, mind szövegértésbõl elérték, sõt meghaladták a gyermekeink az országos átlagot.

10.    Külsõ kapcsolataink

Élõ munkakapcsolatot alakítottunk ki minden, az iskolával kapcsolatban álló szervezettel, intézménnyel. A minõségbiztosítási program keretében tavaly felmért igényeiket, véleményüket munkánk során figyelembe vettük.

Két nagyobb támogatónk segítségét szeretném külön kiemelni, akik tanulóink sporttevékenységét segítik: Grand Hotel, Galyatetõ; Sípark, Mátraszentistván.

Az idén is sok segítséget kaptunk a helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzattól. Támogatták a fenyõünnepet, tanulóink tanulmányi versenyekre jutását, és díjazását, rendezvényeinket, táborainkat. Szakmai és módszertani anyaggal folyamatosan segítik az iskolában folyó szlovák nyelvoktatást.

Tartjuk a kapcsolatot a Gyöngyös és körzete Kistérségi Társulással.

Ezt a beszámolót az intézmény nevelõtestülete 2010. június 17-ei ülésén megtárgyalta és elfogadta.

Kérem a Tisztelt Képviselõ Testületet, hogy a Felsõ-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda 2008/09-es tanévének beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

Mátraszentimre, 2010. június 18.

Jakab Krisztina

igazgató


<<<<<<< article_fulltext.tmpl

=======
>>>>>>> 1.6
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

  • Igen
  • Nem
  • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.