Felső-Mátrai Általános Iskola
Az iskola munkaterve 2010-2011. tanévre
Megjelent: 2010. szeptember 22.

HELYZETELEMZÉS:

Iskolánkban az oktató-nevelõ munkát intézményünk Pedagógiai programjában, Intézményi minõségirányítási programjában meghatározott elvek és célkitûzések alapján végezzük, a tantárgyfelosztást a helyi tantervben rögzített óratervek alapján állítottuk össze.

Ebben a tanévben- a tanulói létszámhoz igazodva – az elõzõ években bevezetett változások szerint folytatjuk munkánkat.

A hagyományos osztályösszevonásokat fenntartói jóváhagyással módosítottuk, mely szerint a tanulók eredményesebb felkészítése érdekében a 7-8. osztályban a közismereti tantárgyakat továbbra is szóló tárgyként, a készségtárgyakat összevonva oktatjuk.

Folytatódik a TÁMOP 3.1.4-es pályázat „Kompetencia alapú oktatás bevezetése innovatív intézményekben” címû pályázat végrehajtása. A fenntartási idõszak elsõ tanévének feladatait a munkaterv 1. sz. melléklete tartalmazza.

A 2007-ben módosított Pedagógiai Programunk szerint emelt szintû testnevelés oktatás folyik, mely az iskolai síoktatást hivatott biztosítani.

Az - OH szakértõk bevonásával - szakmai ellenõrzés keretében vizsgálja a kisebbségi nyelv és népismeret oktatását a nemzetiségi nyelvoktató iskolákban.

A Pedagógiai programban rögzített szakkörökön kívül – fenntartói engedéllyel – furulya és kézmûves szakkört szervezünk a gyermekek részére.

Szakértõi vélemény alapján 2 gyermeket fejlesztünk heti 3 órában.

A könyvtár átszervezése miatt jelenleg csak az iskolai könyvtár szolgáltatásait látjuk el. Az állományt az iskola földszintjén lévõ egyik tanteremben helyezzük el.

A tanévet az iskolában 8 pedagógussal indítottuk. Egy fõ heti 20,5 órában az óvodában teljesíti kötelezõ óráját

Iskolánkban az aktív pedagógusok közül 7 fõ határozatlan, 1 fõ határozott idejû kinevezéssel áll munkaviszonyban.

A 2010/11-as tanévben a tantárgyfelosztás elvei:

 • Képesítés
 • Gyakorlat
 • Arányos munkamegosztás
 • TÁMOP 3.1.4. pályázat megvalósítása

A 2009/10-es tanév kiemelt pedagógiai feladatai:

 • TÁMOP-3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás bevezetése innovatív intézményekben” címû pályázatban vállalt fenntartási feladatok
 • Kulcskompetenciák fejlesztése
 • A kisebbségi nyelv és népismeret oktatásának szakmai ellenõrzése
 • Tanulói fegyelem, tanuláshoz való viszony javítása
 • Módszertani megújulás, motiváció

A tanév helyi rendje:

(Meghatározó dokumentumok:

11/1994. MKM. R.2.§;

17/2008. (V. 9.) OKM rendelet a 2008/09. tanév rendjérõl)

Tényleges tanítási napok száma:            181

Tanítás nélküli munkanapok száma:     5

Elsõ tanítási nap:                                       2010. szeptember 1. (szerda)

Utolsó tanítási nap:                                    2011. június 15. (szerda)

A tanév elsõ félévének vége:                   2011. január 14. (péntek)

Félévi bizonyítvány, értesítés:                  2011. január 21. (péntek)

Tanítás nélküli munkanapok pedagógiai célú felhasználása:

A szorgalmi idõ alatt a nevelõtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt tanítás nélküli munkanapot használ fel. Ebbõl egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelõtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat dönt.

A tanítás nélküli munkanapok felosztása:

1-5. nap  Országos Diákolimpia – alpesi síverseny idõpontjában

A tanulók nagy arányban (több mint 50 %) vesznek részt a versenyen, ezért erre az idõre tanítás nélküli munkanapot rendelünk el. Azok a tanulók, akik nem vesznek részt a diákolimpián, a nevelõtestület által szervezett egyéb programon vesznek részt, melynek részletes kidolgozására 2010. november 31-ig kerül sor.

Tanítási szünetek

 • õszi szünet: 2010. november 2 – 5.

A szünet elõtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek),

a szünet utáni elsõ tanítási nap november 8. (hétfõ).

 • téli szünet: 2010. december 22.- 2011. január 2.

A szünet elõtti utolsó tanítási nap 2010. december 21. (kedd),

a szünet utáni elsõ tanítási nap 2011. január 3. (hétfõ).

 • tavaszi szünet: 2011. április 21-26.

A szünet elõtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda),

a szünet utáni elsõ tanítási nap április 17. (szerda).

Nyílt hét

Az elõzõ évekhez hasonlóan az idén is lehetõséget teremtünk a szülõknek, hogy nyílt napok keretében egy héten át betekintsenek az iskola életébe. Sajnos korábban kevesen éltek ezzel a lehetõséggel, az idén a szervezéssel, propagálással, Szülõi fórum szervezésével megpróbáljuk ösztönözni a szülõket, hogy minél többen vegyék igénybe ezt a szolgáltatást.

 • Idõpontja: 2009. november 15 – 19.
 • Szervezésért felelõs: Jakab Krisztina

Szülõi értekezletek idõpontja:

2009. szeptember 8. (csütörtök)

2010. január utolsó hete

2010. május elsõ hete

Rendkívüli szülõi értekezletet összehívhat az igazgató, osztályfõnökök és a napközis nevelõ, ha szükséges.

Tanulmányi versenyek

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a tehetséggondozás keretében tanulmányi, ill. sportversenyeken mérethessék meg diákjaink tudásukat, felkészültségüket.

A tanév során intézményünk költségvetésébõl az alábbi tanulmányi versenyeken résztvevõ tanulóink felkészítését, utaztatását, versenyeztetését biztosítjuk:

Anyanyelv:

Adácsi helyesírási verseny

Idõpont: 2010. október

Felelõs: Jakab Krisztina

Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny

Idõpont: 2010. november

Felelõs: Jakab Krisztina

Környezetismeret – Természetismeret

Curie környezetvédelmi verseny

Idõpont: 2010. októbertõl folyamatos

Felelõs: Kis-Benedek Mónika

Laskay Erika

Antal Imre

Ének-zene

Éneklõ Ifjúság

Idõpont: 2010. december

Felelõs: Antalné Zoboki Anna

Kémia

Curie Kémiaverseny

Idõpont: 2010. októbertõl folyamatos

Hevessy György Kémiaverseny

Idõpont: 2010. októbertõl folyamatos

Felelõs: Antal Imre

Szlovák nyelv

Szlovák szavalóverseny

Idõpont: 2011. május

Felelõs: Kaszaláné Szabad Judit

Szlovák népdaléneklési verseny

Idõpont: 2011. május

Felelõs: Antalné Zoboki Anna

Testnevelés, sport

Anyagi lehetõségeinkhez mérten támogatjuk a Felsõ-Mátrai Diáksport egyesületet a diákok felkészítésében, versenyeztetésében.

Alpesi és biatlon országos versenyek,

Országos Diákolimpia

Idõpont: 2010 december – 2011. február

Felelõs: Elõházi Péter

Mérésre, értékelésre vonatkozó feladatok

Országos kompetenciamérések

2011. május 25-én kerülnek megrendezésre a közoktatási törvény 99. §. (4) és (5) bekezdése alapján meghatározott, 4., 6., 8. évfolyamos tanulói teljesítménymérések.

Az OKÉV a mérésekrõl, értékelésekrõl 2011. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintû elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintû elemzéseket az intézmények vezetõinek, a fenntartói szintû elemzéseket a fenntartóknak.

A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére 2010. november 27-ig küldjük meg, a Hivatal által meghatározott módon.

Intézményünkben – az eredményes felmérés érdekében - az elõzõ tanévben elfogadott ütemterv szerint végezzük el feladatunkat. (Az ütemterv a munkaterv melléklete)

 1. Országos kompetenciamérés

Felelõs: Iviczné Tóth Judit

Határidõ: 2011. május 25.

Elsõ évfolyamos tanulók felmérése

A gyermek eltérõ ütemû érésébõl fakadó hátrányoknak a csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében felmérjük azon elsõ évfolyamos tanulóik körét, akiknél a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a késõbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elõsegítõ pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlõdésvizsgáló rendszer alkalmazását.

Az igazgató az OKÉV által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával - jelenti az OKÉV regionális igazgatóságainak az érintett tanulók létszámát. A vizsgálatokat az iskolánknak a kiválasztott tanulókkal kell elvégeznie.

Felmérés elkészítése

Felelõs: Kaszaláné Szabad Judit

Határidõ: 2010. október 15.

Az érintett tanulók jelentése

Határidõ: 2010. október 31.

Felelõs: Jakab Krisztina

Vizsgálatok befejezése

Felelõs: Kaszaláné Szabad Judit

Határidõ: 2010. december 15.

Tanköteles gyerekek beíratása:

Határidõ: 2011. március 31.

Felelõs: Babály Erzsébet

Megbízások

Osztályfõnöki teendõk:

Kaszaláné szabad Judit                            1-2. osztály

Kis-Benedek Mónika                                  3-4. osztály

Iviczné Tóth Judit                                        5-6. osztály

Antal Imre                                                     7-8. osztály

Beiskolázás feladatai

Beiskolázási terv felülvizsgálata, módosítása

Határidõ: 2010. szeptember 15.

Felelõs: Jakab Krisztina

2011/12-es tanév beiskolázási tervének elkészítése

Határidõ: 2011. március 15.

Felelõs: Jakab Krisztina

Gyermekvédelem kiemelt feladatai:

2H, 3H, valamint a kedvezményre jogosultak felmérése, dokumentálása

Határidõ: 2010. szeptember 15.

Felelõs: Antalné Zoboki Anna

Szükség esetén egyénre szóló intézkedések megtétele

Határidõ: folyamatos

Felelõs: Antalné Zoboki Anna

Minõségirányítási program megvalósítása

Pedagógusok teljesítményértékelésének további mûködtetése

Határidõ: 2010. szeptember 1.

Felelõs: Jakab Krisztina

A Pedagógiai Program, az IMIP és a SZMSZ felülvizsgálata, szakértetése.

határidõ: 2010. november 30.

Felelõs: Jakab Krisztina

Antal Imre

A kompetenciák fejlesztésének, valamint a mérés értékelés javítását szolgáló ütemterv végrehajtása (2008. május 16-án elfogadott)

Határidõ: 2010. szeptembertõl folyamatos

Felelõs. Iviczné Tóth Judit

Gazdálkodás, tárgyi, fejlesztés feladatai

Kötelezõ eszközkészlet és felszerelések meglétének ellenõrzése

Határidõ: 2010. szeptember 15.

Felelõs: Ládiné Stuller Franciska

Ütemterv készítése a hiányok pótlására, javítására

Határidõ: 2010. szeptember 20.

Felelõs: Jakab Krisztina

Pótlás, beszerzés

Határidõ: 2010. szeptember 1-tõl folyamatos

Felelõs: Jakab  Krisztina

Ládiné Stuller Franciska

Tervezett beszerzések

Számítógép monitorok

Nevelõtestületi értekezletek, megbeszélések idõpontja, témája:

Augusztus 30.

Tanévnyitó értekezlet

Szeptember

Beiskolázási terv felülvizsgálata, módosítása

Kompetencia alapú oktatás javítását szolgáló ütemterv

Október

Minõségbiztosítás: Kérdõívek feldolgozása

November

A teljesítményértékelés tapasztalatai

Január 10.

Agresszió, káros szenvedélyek az iskolás korú gyermekek körében

Február

Az I. félév értékelése

A 2010/11-es tanév beiskolázási tervének elfogadása

Március

Kulcskompetenciák fejlesztése

Május

Intézményi önértékelés (IMIP)

Június

A tanév értékelése

Teljesítményalapú értékelés tapasztalatai

A munkaértekezleteket minden hónap elsõ hetében kedden tartjuk, a tervezett témák mellett értékeljük a magatartás és szorgalomjegyeket, a nevelõtestületi értekezletek pontos idõpontját késõbb egyeztetjük.

Tanulmányi kirándulás:

Az idei tanévben is megszervezzük a hagyományos év végi tanulmányi kirándulást, melynek helyszíne és programja szorosan kapcsolódik a tanulók tantárgyi ismereteihez, a tananyaghoz. A 2 napos kirándulás helyszínének és idõpontjának egyeztetése késõbb történik.

Az alsósoknak, ill. felsõsöknek külön 1-1 napos tanulmányi kirándulás szervezését biztosítjuk:

Táborok:

Nyári tábor

A korábbi évek sikeres táborai hatására az idei tanévben is a Tisza-tónál lévõ ingyenes táborozási lehetõséget szeretnénk kihasználni.

Idõpont: 2011. június

Létszám:

30 fõ

Felelõs: Jakab Krisztina

Egészségügyi vizsgálatok rendje

Megelõzõ oltások:

Szeptember, október                                   6. osztály

Szeptember, március                                  7. osztály

Vizsgálatok

November                                                     hallás-, látásvizsgálat

December, február, április                         mozgásszervi és belgyógyászati vizsgálat

Január                                                           8. osztályosok pályaalkalmassági vizsgálata


Mellékletek:

 1. Rendezvényterv, ütemterv
 2. TÁMOP 3.1.4 pályázat Kompetenciafejlesztés Mátraszentimrén címû pályázat implementációjának programja
 3. ÖKOISKOLAI munkaterv
 4. Ellenõrzési terv
 5. Diákönkormányzat programja

Záradék:

A fenti munkatervet a nevelõtestület – a szülõi munkaközösség és a diákönkormányzat véleményét figyelembe véve – 2010. szeptember 8-ai értekezletén véglegesítette, elfogadta.

Mátraszentimre, 2010. szeptember 8.

Siposné Odler Klára                 Sipos Katalin                              Jakab Krisztina

SZMK vezetõje                      DÖK vezetõje                                     igazgató


<<<<<<< article_fulltext.tmpl

=======
>>>>>>> 1.6
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

 • Igen
 • Nem
 • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.